Õppenõukogu

Õppenõukogu tegevus

Väljavõte kooli üldtööplaanist, kinnitatud 30.08.2022 õppenõukogu protokoll  nr 5. 

 1. Õppenõukogu tegevus 

03.10.2023 

- Arengukava täitmine, ettepanekud muudatusteks 

 • Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks. 
 • Esindaja valimine hoolekogusse 

08.06.2023 

 • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle   jätmise. 
 • Tugisüsteemide tõhususe hindamine. 

20.06.2023 

 • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või 1.-3. kooliastmes klassikursuse kordama jätmise. 
 • Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise. 
 • Otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel. 

30. 08.2023 

 • Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine 
 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. 
 • Kooli kodukorra muudatuste kooskõlastamine 
 • Kooli õppekava muudatuste kooskõlastamine. 
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine.
Avaldatud 26.05.2022. Viimati muudetud 14.06.2023.