Väljavõte kooli üldtööplaanist:

Kinnitatud õppenõukogus nr 

7.      Õppenõukogu tegevus 2020/21 õa

 

 • 12.10.2020
  • Arengukava kooskõlastamine

  • Üleriigilised rahulolu küsitlused, ettepanekute tegemine juhtkonnale.

  • Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks.


  03.06.2021
  • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle  jätmise.

  • Tugisüsteemide tõhususe hindamine.


  16.06.2021
  • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või 1.-3. kooliastmes klassikursuse kordama jätmise.

  • Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.
  • Otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.


  28. 08.2021
  • Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine

  • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. 
  • Kooli kodukorra muudatuste kooskõlastamine

  • Kooli õppekava muudatuste kooskõlastamine.

  • Kooli üldtööplaani kinnitamine.