Väljavõte kooli üldtööplaanist:                                         

                                                                                                       Kinnitatud õppenõukogus nr 6     30.08.2019

7.      Õppenõukogu tegevus 2019/20 õa

 

14.10.2019

 • Üleriigilised rahulolu küsitlused, ettepanekute tegemine juhtkonnale.

 • Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks.

03.06.2019

 • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise.

 • Tugisüsteemide tõhususe hindamine.

16.06.2020

 • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või 1.-3. kooliastmes klassikursuse kordama jätmise.

 • Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.

 • Otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

28. 08.2020

 • Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine

 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

 • Kooli kodukorra muudatuste kooskõlastamine

 • Kooli õppekava muudatuste kooskõlastamine.

 • Kooli üldtööplaani kinnitamine.