Kooli põhiväärtused

 • Ühtekuuluvustunne - see tähendab koostööd kõigi huvipooltega, tugevat meie-kooli tunnet ning üksteise tunnete, arvamuste ja heaoluga arvestamist.
 • Loovus ja tarkus - see tähendab valmisolekut uuteks väljakutseteks, mitmekesiste lahenduste leidmist ning tarkuse arendamist läbi loovuse.
 • Areng - see tähendab õppimist igal tasandil, jätkusuutlikku ja kvaliteetset haridust.
 • Traditsioonid -  see tähendab kodukoha loodus- ja kultuuripärandi austamist ning arendamist

Õppeaasta väärtuskasvatuse teema: Keskkonna jätkusuutlikkus

Õppeaasta eesmärgid

Õpilane

·         õpib väärtustama kodukoha pärandit, suhtuma hoolivalt ja lugupidavalt looduskeskkonna kasutamisse ja säilimisse

·         õpib, kuidas seada endale eesmärke, hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning analüüsida oma käitumist erinevates olukordades

·         on aktiivne algataja ja kaasalööja kogukonnas ja koolielus ning mõistab, et muutust ümbritsevasse saab muuta vaid muutes iseennast

2018/2019. õppeaasta koosneb kolmest trimestrist:

I trimester 3. september - 30. november
II trimester 3. detsember - 15. märts
III trimester 18. märts - 11. juuni

Kõiki õppeaineid hinnatakse kolm korda aastas, trimestri lõpus.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2018/2019. õppeaastal:

 • eesti keel: 3. juunil 2019
 • matemaatika: 10. juunil 2019
 • valikeksam 13. juunil 2019

Tasemetööd 2018/2019. õppeaastal

3. klassi tasemetööd:

 • eesti keel 8. mai 2019. a;
 • matemaatika 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö:

 • loodusõpetus  – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööd:

 • eesti keel – 14. mai 2019. a;
 • matemaatika – 21. mai 2019. a;

7. klassi tasemetöö:

 • loodusõpetus – 25. september 2018. a.