Kooli põhiväärtused

 • Ühtekuuluvustunne - see tähendab koostööd kõigi huvipooltega, tugevat meie-kooli tunnet ning üksteise tunnete, arvamuste ja heaoluga arvestamist.
 • Loovus ja tarkus - see tähendab valmisolekut uuteks väljakutseteks, mitmekesiste lahenduste leidmist ning tarkuse arendamist läbi loovuse.
 • Areng - see tähendab õppimist igal tasandil, jätkusuutlikku ja kvaliteetset haridust.
 • Traditsioonid -  see tähendab kodukoha loodus- ja kultuuripärandi austamist ning arendamist

Õppeaasta väärtuskasvatuse teema:  LOODUS JA KESKKONNAKAITSE

2019/2020. õppeaasta eesmärgid

Õpilane:

 • väärtustab kodukoha pärandit, suhtub hoolivalt ja lugupidavalt looduskeskkonna kasutamisse ja säilimisse

 • õpib, kuidas seada endale eesmärke, hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning analüüsida oma käitumist erinevates olukordades

Õppeaasta koosneb kolmest trimestrist:

I trimester 02.09.2019-22.11.2019

II trimester 25.11.2019-21.02.2020

III trimester 02.03.2020-06.06.2020


Kõiki õppeaineid hinnatakse kolm korda aastas, trimestri lõpus.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

 • eesti keel: 1. juunil 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam 10. juunil 2020

Tasemetööd 2019/2020. õppeaastal

3. klassi tasemetööd:

 • eesti keel 12. mai 2020. a;

4. klassi tasemetöö:

 • loodusõpetus  – 1. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööd:

 • eesti keel – 13. mai 2020. a; 

7. klassi tasemetöö:

 • loodusõpetus – 24. september 2019. a.